Опализиран туф

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ
 

opalizirantuf

tuf

Опализиран туф припаѓа на групата на пирокласични карпи.
Хидротермално е изменет и се одликува со пуцолански својства. Особено е лесен  и хидроскопен и се одликува со голем порозитет.     

ХЕМИСКИ СВОЈСТВА
 


SiO2.....................94,51%                             MgO........................... 0.07%

Al2O3................... 3.04%                              TiO2.........................   0,06%

Fe2O3 .................. 0,42%                              K2O...........................   0,13%

CaO ......................0,25%                             Na2O ........................   0,25%

Губиток жарење....     1.43%

МИНЕРАЛОШКИ СОСТАВ:

Опализираниот туф е изграден од минералите тридимит, кристобалит, кварц, фелтспат и лимонит.

ФИЗИЧКИ ОСОБИНИ
 


-    Специфична тежина ....................................................... 2200 кг/м3
-    Волуменска тежина ........................................................ 1200 кг/м3
-    Абсорбициона моќ ......................................................... 16-21%
-    Огноотпорност (ЅК) ........................................................ 19-30 %
-    Термостабилност ........................................................... 1500 оС
-    Белина во однос на бариум сулфат околу .........................  80%
-    Јакост на натисок:
-    Во сува состојба ............................................................ 27.27 МРа
-    Во водозаситена состојба ............................................... 27.53 МРа
-    Впивање на вода ........................................................... 35%
-    Средна вредност на абење ............................................ . 6.52 см3/50см2

 

ПРИМЕНА
 


Хемиска индустрија:  На силикат вештачки зеолит
Градежна индустрија:  термоизолациони материјали и малтери
Цементна индусрија:  бел цемент и корекциона сировина
Индустрија за гума и хартија:  корекциона сировина
Керамичка индустрија: киселоотпорни плочки
Шамотна индустрија: лесни силика опеки
За пречистување на води: како замена на хидроантрацит
За добивање на огноотпорен бетон